Kotlin đã trở thành ngôn ngữ chính thức lập trình Android

Advanced programming

Tin HOT! Trên cả Tuyệt Vời!
Vào ngày 17/05/2017, Google đã chính thức công bố Kotlin trở thành ngôn ngữ chính thức để lập trình Android vì sự tuyệt vời của nó, từ Android Studio 3.0 thì Kotlin sẽ được build sẵn: https://developer.android.com/kotlin/index.html
Các Lập trình viên Android chú ý để cập nhật chương trình mới, chắc chắn tương lai sẽ có làn sóng mạnh mẽ về tuyển dụng lập trình viên Android bằng ngôn ngữ Kotlin, các công ty sẽ rất khát nhân lực, các bạn cần nhanh chóng nghiên cứu để đi đầu về công nghệ.
Về toàn bộ tài nguyên liên quan tới Kotlin thuần túy và Kotlin cho android, các em tham khảo : http://kotlinlang.org/docs/books.html
Hẹn gặp các bạn tại http://mobileday.vn, Trung tâm Hội Nghị 272, 272 Võ Thị Sáu, Quận 3. Thành Phố Hồ Chí Minh
8:00…

View original post 8 more words

Advertisements

Con đường học tập Machine Learning của tôi

Ông Xuân Hồng

how to study machine learning how to study machine learning

Chặng đường trở thành một Data Scientist khá dài, 2-3 năm thậm chí là 5 năm tuỳ năng lực của mỗi người. Có bạn chọn cho mình con đường học thuật từ cử nhân, master cho đến PhD. Có bạn học xong cử nhân thì tìm kiếm ngay cho mình cơ hội nghiên cứu ở các công ty. Có bạn lại chọn cho mình phát triển ở vị trí Data Engineer/Data Analyst chuyên phân tích dữ liệu Big Data. Dù bạn ở vị trí nào đi nữa thì điều quan trọng nhất là bạn đã đóng góp được gì cho dự án mà mình tham gia.

Trong bài viết này, tôi sẽ tản mạn một chút về quá trình học tập Machine Learning của tôi trong thời gian qua. Từ lúc tôi còn ngồi ghế nhà trường cho đến lúc đi làm. Bạn đọc ở đây có lẽ…

View original post 3,729 more words

Đáp án chi tiết Đề tham khảo môn Toán lần 3 của Bộ Giáo Dục

Hướng dẫn giải Đề tham khảo môn Toán Lần 3 BGD bộ giáo dục câu 1 đến câu 34
Đáp án Đề tham khảo môn Toán Lần 3 BGD bộ giáo dục
Đáp án chi tiết đề tham khảo (đề minh họa, đề thử nghiệm) môn Toán lần 3 của Bộ giáo dục.
Gọi S  là tập hợp tất cả các  giá trị thực của  tham số m để  đồ thị của  hàm số y=1/3x^3 -m*x^2 +(m^2-1)x  có hai điểm cực trị là  A  và  B  sao cho A, B  nằm khác  phía  và cách đều đường thẳng  y=5x-9. Tính tổng  tất cả các phần tử  của  S.
Trong  không  gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P: x-2y+2z-3=0 và mặt cầu S:x^2+y^2+z^2+2x-4y-2z+5=0. Giả  sử  điểm M thuộc P  và  N thuộc S sao cho vectơ MN  cùng  phương  với  vectơ u(1;0;1) và  khoảng  cách giữa M và  N là  lớn nhất. Tính MN.
Xét các  số  phức  z  thỏa mãn |z+2-i| +| z-4-7i| =6sqrt 2. Gọi m, M  lần lượt là giá trị nhỏ  nhất, giá trị lớn nhất của  |z-1+i|. Tính P=m+M.
Cho khối tứ  diện  có thể  tích bằng  V. Gọi V’ là thể  tích của  khối đa điện có các  đỉnh  là các  trung điểm của các  cạnh của  khối tứ  diện đã  cho, tính tỉ  số V/V’.

Môđun của số phức

Nguyen Trung Tuan

B1. Tìm môđun của số phức $latex z$ nếu $latex 4bar{z}+(1+3i)z=25+21i.$

B2. Cho hai số phức $latex z_1,z_2$ thỏa mãn $latex |z_1-2i|=sqrt{2}|iz_1+1|$ và $latex |z_2-2i|=sqrt{2}|iz_2+1|$. Tính $latex |z_1+z_2|$ nếu biết thêm $latex |z_1-z_2|=1$.

B3. Cho số phức $latex z$ thỏa mãn $latex |z|=1$ và $latex left|z+dfrac{i}{z}right|=sqrt{2}$. Tính tổng $latex S=1+z^2+z^4+cdots+z^{2010}.$

Đáp số: $latex 1006;0$.

 B4. Tìm số phức $latex z$ có môđun nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện $latex |iz-3|=|z-2-i|$.

B5. Tìm số phức $latex z$ thỏa mãn $latex zsqrt{3zbar{z}+1}=|z|(2+6iz).$

B6. Tìm số phức $latex z$ sao cho $latex dfrac{z+2i}{z-i}$ là số ảo và $latex |z|$ đạt giá trị lớn nhất.

 B7. Cho các số phức $latex x,y$ thỏa mãn $latex xbar{y}+1not =0$ và $latex |x|=|y|=1$. Chứng minh rằng $latex left(dfrac{x+bar{y}}{xbar{y}+1}right)^2=left|dfrac{1+xy}{x+y}right|.$

B8. Cho các số phức $latex x,y$ thỏa mãn $latex |x+1+i|=|x|,|y-2-2i|=1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $latex |x-y|$.

B9. Chứng minh rằng $latex |x+y|^2+|x-y|^2=2(|x|^2+|y|^2),,forall x,yinmathbb{C}.$

View original post 375 more words

Tạo ra kiểu dữ liệu mới

Blog của Chiến

Trở về Mục lục cuốn sách

Các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cho phép lập trình viên tạo nên những kiểu dữ liệu biểu hiện giống như những kiểu dữ liệu lập sẵn. Ta sẽ khám phá khả năng này bằng cách lập nên một lớp Fraction hoạt động rất giống với những kiểu dữ liệu số có sẵn như số nguyên, số nguyên dài và dạng dấu phẩy động.

Các phân số, còn gọi là số hữu tỉ, là những giá trị có thể được biểu diễn bằng tỉ số giữa hai số nguyên, như 5/6. Số ở trên được gọi là tử số còn số ở dưới là mẫu số.

Ta bắt đầu bằng việc định nghĩa một lớp Fraction với một phương thức khởi tạo để cung cấp các số nguyên là tử số và mẫu số:

View original post 1,779 more words

Introduction to Python GUI Programming with PyQt and Qt Designer

bytes and pieces

PyQt is a popular Python binding for the cross-platform C++ application framework, Qt. Qt Designer allows for drag-and-drop Python GUI building. This tutorial will cover how to make a basic calculator app to find the distance between two points.

I will be working with Python 3.4 and PyQt5 in this tutorial. If you are using Windows I recommend downloading the WinPython software package which includes Qt Designer, Spyder (a scientific programming IDE), the IPython console, and many integrated libraries such as NumPy, SymPy, and Matplotlib. This software package is free, portable, and very easy to use.

Get started by opening up Qt Designer, clicking ‘New’, and selecting the ‘Main Window’ option. The left side of the screen features a list of built-in widgets that can be added to your GUI. The following widgets will be used in this tutorial:

QGroupBox: group box container with a title

QLabel: a…

View original post 496 more words