Các phần tử cơ bản của Python

Tự Học Python

Như mọi ngôn ngữ lập trình khác, Python có các thành phần cơ bản sau:
• Các từ khóa keyword;
• Các biến số và hằng số;
• Các kiểu dữ liệu cơ bản (các cấu trúc dữ liệu được xây dựng sẵn built in types);
• Các câu lệnh và khối lệnh;
• Chú thích.
Trong chương này, chúng ta sẽ giới thiệu qua về các thành phần cơ bản trên. Lưu ý, Python có phân biệt chữ HOA và chữ thường. Đối với Python 3, mặc định, các xâu kí tự string sẽ ở dưới dạng unicode.

2.1 Các từ khóa

Từ khóa keyword là các từ dùng riêng của mỗi ngôn ngữ, được dùng cho những mục đích nhất định và không thể định nghĩa lại nhằm mục đích khác.
Python có ít từ khóa, có tất cả 33 từ khóa, các từ khóa này đều bằng…

View original post 1,821 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s