Tạo ra kiểu dữ liệu mới

Blog của Chiến

Trở về Mục lục cuốn sách

Các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng cho phép lập trình viên tạo nên những kiểu dữ liệu biểu hiện giống như những kiểu dữ liệu lập sẵn. Ta sẽ khám phá khả năng này bằng cách lập nên một lớp Fraction hoạt động rất giống với những kiểu dữ liệu số có sẵn như số nguyên, số nguyên dài và dạng dấu phẩy động.

Các phân số, còn gọi là số hữu tỉ, là những giá trị có thể được biểu diễn bằng tỉ số giữa hai số nguyên, như 5/6. Số ở trên được gọi là tử số còn số ở dưới là mẫu số.

Ta bắt đầu bằng việc định nghĩa một lớp Fraction với một phương thức khởi tạo để cung cấp các số nguyên là tử số và mẫu số:

View original post 1,779 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s