Điểm và đường thẳng trong Oxy (1)

Nguyen Trung Tuan

Bài 1. Cho $latex A(-1;1)$ và $latex B(2;3)$.

a) Chứng minh rằng $latex O,A,B$ không thẳng hàng. Viết phương trình các cạnh của $latex Delta AOB$;

b) Viết phương trình đường cao qua $latex A$, phân giác trong qua $latex A$ của $latex Delta AOB$;

c) Tìm tọa độ trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp của $latex Delta AOB$;

d) Tìm tọa độ $latex A’$ đối xứng với $latex A$ qua $latex BO$;

e) Viết phương trình đường thẳng qua $latex A$ và song song với $latex BO$;

f) Viết phương trình đường thẳng qua $latex A$ tạo với $latex BO$ góc $60^{circ}$.

Bài 2. Cho tam giác $latex ABC$ có $latex M(2;1)$  là trung điểm cạnh $latex AC$, điểm $latex H(0;-3)$ là chân đường cao kẻ từ $latex A$, điểm $latex E(23;-2)$ thuộc đường thẳng chứa trung tuyến kẻ từ $latex C$. Tìm tọa độ điểm…

View original post 523 more words

Advertisements